Posta Hizmetleri Kanunu


12073
POSTA HİZMETLERİ KANUNU
Kanun Numarası : 6475
Kabul Tarihi : 9/5/2013
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/5/2013 Sayı: 28655
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 53

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç (1)
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,
tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde
sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve
şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin
gerçekleştirilmesi ve posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam (1)
MADDE 2 – (1) Bu Kanun; posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki,
dağıtımı ve teslimine ilişkin işlem ve hizmetlerin sunulması, yetkilendirme, tarife ilkeleri ve
hizmet şartlarının tespit edilmesi, sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi, bunlara
ilişkin yaptırımların belirlenmesi ve posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Adres bilgi kayıt sistemi: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve
ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, (…)(2) kişilerin rızası alınarak gerçek ve tüzel kişiler ile
kamu kurum ve kuruluşlarına ait fiziki ve elektronik adreslerin, reklam ve tanıtım amacıyla PTT
hizmetlerinden yararlananlara ücret karşılığı kullandırılmasına yönelik olarak oluşturulan PTT’ye
ait veri tabanını,(2)
b) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,
c) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
ç) Basılmış kâğıt: Herhangi bir kâğıt, karton veya başka bir madde üzerine el, makine
veya fotoğraf gibi baskı tekniği kullanılarak hazırlanan her türlü gazete, dergi, kitap, süreli veya
süresiz birbirinin aynı olan yayın, broşür, katalog, fotoğraf, fotoğraf kapsayan albüm, gravür,
plan, harita gibi yazı, resim veya şekil taşıyan adresli veya adressiz, kişisel haberleşme niteliği
bulunmayan gönderiyi,
––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 87 nci maddesiyle, bu maddelerde yer alan “ile Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine” ibaresi
“ve posta hizmetlerinin yürütülmesine” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Bu bentdeki “… ilgili mevzuatı saklı kalmak kaydıyla,” ibaresinden sonra gelen “…gerçek…” ibaresi,
Anayasa Mahkemesinin 4/12/2014 tarihli ve E.: 2013/84, K.: 2014/183 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
12074
d) Değer konulmuş veya sigortalı gönderi: Kaybı, çalınması veya hasara uğraması hâlinde
gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat istenebilen gönderiyi,
e) Değerli kâğıt: PTT’ce kullanılan ve bir değer ifade eden her türlü pul ve filatelik
malzemeyi,
f) Etkin piyasa gücü: Hizmet sağlayıcısının, ilgili pazarda, tek başına ya da diğer hizmet
sağlayıcılarla birlikte, rakiplerinden ve kullanıcılarından fark edilir bir şekilde bağımsız olarak
hareket edebilmesine imkân sağlayan ekonomik gücü,
g) Evrensel posta hizmeti: Belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde, bir posta hizmetinin
coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karşılanabilir
ücretlerle kesintisiz olarak sağlanmasını,
ğ) Evrensel posta hizmet sağlayıcısı: Evrensel posta hizmetini yetki belgesi uyarınca
yürütmekle yetkili kılınan hizmet sağlayıcısını,
h) Evrensel posta hizmet yükümlüsü: Evrensel posta hizmetini görev sözleşmesi uyarınca
sağlamakla yükümlü kılınan hizmet sağlayıcısını,
ı) Görev sözleşmesi: PTT’nin posta hizmetlerini sunmak üzere hak ve yükümlülüklerini
belirleyen sözleşmeyi,
i) Görme engellilere özgü yazı: İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar
şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları
ihtiva eden gönderiyi,
j) Haberleşme gönderisi: Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir
fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi
üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dâhil her türlü gönderiyi,
k) Havale: Göndericinin PTT iş yerlerine veya cihazlarına yatırdığı ya da yurt dışından
gönderdiği paranın alıcı olarak gösterdiği kişiye ödenmesi, bir posta çeki hesabına işlenmesi veya
posta çeki hesap sahibinin hesabındaki paradan belirttiği kadarının alıcı olarak gösterdiği bir
üçüncü kişiye veya kendisine ödenmesi yönünde PTT’yi muhatap alarak verdiği emri,
l) Hizmet sağlayıcısı: PTT’yi ve bu Kanun hükümlerine göre posta sektöründe faaliyet
göstermek üzere yetkilendirilmiş 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124
üncü maddesinin ikinci fıkrasında sayılan sermaye şirketlerini,
m) İlgili pazar: Ülkenin tümünde veya bir bölümünde sunulmakta olan belirli bir posta
hizmeti ve onunla yüksek derecede ikame edilebilen diğer posta hizmetlerinden oluşan pazarı,
n) Kayıtlı gönderi: Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan gönderiyi,
o) Kullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici veya alıcı
olarak faydalanan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
p) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
r) Net satış: Hizmet sağlayıcısının belirli bir dönemde posta hizmetlerinden elde ettiği
gelirlerden, yapılan indirimler ve iadeler düşüldükten sonra mali müşavir veya vergi dairesi onaylı
gelir tablosundaki satışlar başlığında ayrıntılı olarak belirtilen, hesap ayrıştırması yapılamadığı
durumda gelir tablosundaki net satışlar başlığı altında belirtilen tutarı,
s) Özel hizmet: Müşteri talepleri doğrultusunda ek olarak verilen hizmetleri,
12075
ş) Parasal posta hizmeti: Yurt dışı ve yurt içi havale, posta çeki, yapılacak anlaşmalar
kapsamında vergi dâhil her türlü tahsilat ve ödeme, bilet ve her türlü ticari ürünün fiziki ve
elektronik ortamda satışı, döviz alım ve satım işlemleri yapmayı ve Hazine bonosu, tahvil, hisse
senedi ve değerli kâğıtların alım satımlarına, sigortacılık işlemlerine ve her türlü şans oyunlarına
aracılık etmeyi,
t) Posta çeki işlemleri: PTT iş yerlerinde veya elektronik ileti şeklinde çek hesabı açtıran
kişilerce bir miktar paranın hesabına borç kaydı suretiyle kendisine veya üçüncü bir kişiye
ödenmesi ya da üçüncü kişinin hesabına alacak kaydedilmesi hususunda PTT tarafından
belirlenen yöntemlerle gerçekleştirilen işlemleri,
u) Posta gönderisi: Göndericinin bizzat kendisi veya talimatıyla, üzerinde belirtilen yer ve
adrese, gönderi türüne ve özel hizmetine göre teslim edilen haberleşme gönderileri ile kitap,
katalog, gazete ve süreli yayınları, görme engellilere özgü yazıları, ticari değeri olsun veya
olmasın eşya içeren en fazla beş kilogram ağırlığa veya elli desimetreküp hacme sahip posta
maddesi ile posta kolisi veya kargosunu,
ü) Posta kolisi veya kargosu: Hizmet sağlayıcısı aracılığıyla yollanan ve kapsamında
haberleşme niteliği taşıyan yazılar bulunmayan en fazla otuz kilogram ağırlığa veya üç yüz
desimetreküp hacme sahip her türlü maddeyi,
v) Posta sektörü: Hizmet sağlayıcılarından oluşan sektörü,
y) PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,
z) PTT acenteliği: PTT tarafından faaliyet konuları ile ilgili, sınırları özel hukuk
hükümlerine göre belirlenen sözleşmelere dayanılarak gerçek ya da tüzel kişilere hizmet
gördürülen PTT iş yerlerini,
aa) PTT iş yeri: Acentelikler de dâhil PTT tarafından faaliyetlerini yürütmek amacıyla
kurulan birimi,
bb) Tarife: Hizmet sağlayıcılarının, posta hizmetinin sunulması karşılığında
kullanıcılardan veya diğer hizmet sağlayıcılarından farklı adlar altında alabilecekleri ücretleri
gösteren listeyi,
cc) Tebligat: 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile diğer kanunlara göre
tebliğ için posta veya elektronik posta yoluyla iletilen gönderiyi,
çç) Telgraf: Elektronik haberleşme şebekeleri üzerinden cihazlar aracılığıyla iletilen yazılı
metni,
dd) Temel ücret: Kurul tarafından belirlenen yurt içi en düşük ağırlıktaki haberleşme
gönderisinin ücretini,
ee) Yetki belgesi: Posta hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının sunulması veya
yürütülmesi için gerekli olan altyapının sağlanması ve işletilmesine yetki tanıyan, posta
hizmetlerine özel, belirli hak ve yükümlülükleri içeren ve Kurul tarafından belirlenen bedel
karşılığında verilen belgeyi,
ff) Yönetim Kurulu: PTT Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
12076
İKİNCİ BÖLÜM
Kurumun Posta Sektörüne İlişkin Görev ve Yetkileri
Görev ve yetkiler
MADDE 4 – (1) Kurumun posta sektörüne ilişkin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlıkça belirlenecek politika ve stratejilere uygun olarak kullanıcılara, güvenilir,
kesintisiz ve karşılanabilir bir ücretle posta hizmetleri verilmesini teminen gerekli düzenlemeleri
yapmak
b) Yetki belgelerinin kapsamı, süresi ve şekli ile ücretlerini belirlemek, yetki belgesi
vermek, onaylamak, uygulamayı denetlemek, bu hususta gereken iş ve işlemleri yürütmek ve
mevzuatta öngörülen tedbirleri almak
c) Tarifelerin onaylanması, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yöntemler ile tarifelerin
alt ve üst sınırları ile bunların uygulama usul ve esaslarını belirlemek
ç) Posta hizmetlerinde millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlığın korunmasını teminen
ilgili idari birimlerle iş birliği yaparak gerekli tedbirleri almak, posta yoluyla gönderilmesi yasak
maddeler ile kabulü şarta bağlı gönderiler için düzenlemeler yapmak
d) Eşitlik, şeffaflık ve posta tekeli dışındaki alanda rekabetin sağlanması amacıyla hizmet
sağlayıcılarının belirlenmiş ilke ve kurallara uymalarını sağlamak, faaliyetlerinin yetkilendirme
hüküm ve şartlarına uygunluğu ile işletme ve muhasebe kayıtlarını denetlemek veya denetletmek
e) Yönetmeliklere, yetki belgesi hüküm ve şartlarına, görev sözleşmesine, Kurul
kararlarına ve tarifelere aykırı davranıldığı durumlarda idari para cezası vermek, yetki belgelerini
belirli süreyle geri almak veya iptal etmek
f) Hizmet sağlayıcıları ile kullanıcıları ilgilendiren ve gizliliği bulunmayan Kurul
kararlarını, Kurul tarafından belirlenen usullere göre kamuoyuna duyurmak
g) Kurumun görev alanı kapsamında hizmet sağlayıcıları arasında ortaya çıkan ve
Kuruma intikal eden ihtilafların çözümüne ilişkin gerektiğinde uzlaştırma prosedürünü işletmek,
uzlaşma sağlanamadığı takdirde ilgili taraflar arasında aksi kararlaştırılıncaya kadar geçerli olmak
üzere gerekli kararları almak
ğ) Posta sektöründeki gelişmeleri takip etmek, bu sektörün gelişimini teşvik etmek
amacıyla gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, bu konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla
iş birliği hâlinde çalışmak ve raporlar hazırlamak
h) Uluslararası kurum ve kuruluşların sektöre ilişkin düzenleme ve uygulamalarını takip
etmek, değerlendirmek ve gerekli kararları almak
ı) Kullanıcıların şikayetlerini değerlendirmek ve gereken tedbirleri almak
i) Görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurum ve
kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden istemek veya yerinde inceleme yapmak
j) Posta sektörü ile ilgili denetleme, inceleme ve soruşturma işlemlerini yürütmek ve
yetkisi dâhilindeki yaptırımları uygulamak
k) Evrensel posta hizmetinin belirlenen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olarak
yürütülmesine ilişkin faaliyetleri izlemek, denetlemek ve gerekli tedbirleri almak
l) Posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya
kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak
m) Posta sektöründe ortaya çıkan rekabet ihlallerini denetlemek, yaptırım uygulamak,
mevzuatta öngörülen hâllerde posta sektöründe rekabet ihlallerine ilişkin konularda gerektiğinde
Rekabet Kurumundan görüş almak
12077
n) Posta sektöründe kullanıcı menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli her türlü
düzenlemeleri yapmak
o) Yetki belgesi sahiplerinin sahip olması gereken mali ve mesleki yeterlik şartları ile bu
hizmet için kurulması gereken asgari altyapıyı belirlemek
ö) Bu Kanun ile verilen görev ve yetkilere ilişkin yönetmelik, tebliğ ve diğer hukuki
düzenlemeleri yapmak ve gerekli görülen kararları almak
(2) Kurum, uzmanlık veya özel ve teknik bilgi gerektiren iş ve işlemlerini, ihtiyaç
duyulması hâlinde başka kurum ve kuruluşlar eliyle ya da hizmet satın almak suretiyle
yaptırabilir.
(3) Kurum gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından denetim konusunda uzman
personel talep edebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Posta Hizmetleri
Posta hizmetleri
MADDE 5 – (1) Posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve
teslimini kapsayan posta hizmetleri, bu Kanun hükümlerine göre faaliyet gösteren hizmet
sağlayıcıları tarafından yerine getirilir.
Posta tekeli (1)
MADDE 6 – (1) Aşağıdaki hizmetler evrensel posta hizmet yükümlüsünün tekelindedir:
a) Temel ücret göz önünde bulundurularak Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile
Cumhurbaşkanı tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurt içi ve yurt dışı haberleşme
gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.
b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun elektronik tebliğe ilişkin
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik
ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi.
c) Barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri.
ç) Postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları
ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması.
(2) Birinci fıkranın (a) bendine göre belirlenmiş olan ağırlık ve ücret limiti gönderi
içerisindeki haberleşme mahiyetindeki maddeye ilişkindir. Reklam, tanıtım, broşür gibi
maddelerin ilavesi suretiyle ağırlığın aşılması veya değişik promosyon ve iskonto usulleri
uygulanarak ücret limitinin dışına çıkılması posta tekelinin ihlali sayılır.
(3) Posta tekelini ihlal edenler, bu ihlal kapsamındaki gönderiler için evrensel posta
hizmet yükümlüsünce belirlenen posta ücretinin on katı tutarında meblağı evrensel posta hizmet
yükümlüsüne tazminat olarak ödemekle yükümlüdür. Bu tazminat, evrensel posta hizmet
yükümlüsüne irat kaydedilir. Bu kapsamda tespit edilen gönderiler, evrensel posta hizmet
yükümlüsü tarafından gecikmeksizin alıcısına sevk edilir. Posta tekeli ihlali hakkındaki
yaptırımlara ilişkin diğer mevzuat hükümleri saklıdır.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 87 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu”
ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
12078
Posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği
MADDE 7 – (1) Hizmet sağlayıcıları ile posta hizmetlerinde çalışanlar veya herhangi bir
şekilde posta hizmetleri ile ilgili bilgiye sahip olanların, bu bilgileri ve posta hizmetleri ile ilgili
ilişkileri açığa vurmaları, gönderileri açmaları, içlerinde ne olduğunu araştırmaları, üçüncü
kişilere bilgi vermeleri veya herhangi birinin bunları yapmasına neden olmaları, gönderileri zapt
veya yok etmeleri yasaktır.
(2) Hizmet sağlayıcıları, yürüttüğü hizmetlerle ilgili olarak gerekli güvenlik önlemlerini
almakla yükümlüdür.
(3) Posta gönderileri, kanunla yetkili kılınan merciler dışındaki kişilerce alıkonulamaz,
açılamaz ve içeriği araştırılamaz.
Yanlışlıkların düzeltilmesi
MADDE 8 – (1) Hizmet sağlayıcıları tarafından posta hizmetleri karşılığında
kullanıcılardan alınan ücret ve her türlü tahsilat ile hesaplarda yanlışlık yapıldığının tespit
edilmesi hâlinde eksik alınan paralar tahsil edilir veya fazla alınan paralar iade edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirme
Posta hizmetleri için yetkilendirilme
MADDE 9 – (1) Posta hizmeti verilebilmesi veya bunun için gerekli altyapının kurulup
işletilebilmesi için Kurum tarafından bu hususta yetkilendirilmiş olmak gerekir.
(2) Yetkilendirme, yetki belgesi verilmesi yoluyla yapılır. Yetki belgesi almak isteyen
şirketler faaliyete başlamadan önce Kurum düzenlemeleri çerçevesinde Kuruma başvuruda
bulunur.
(3) PTT, bu Kanun çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında posta hizmetlerini yürütmeye ve
gerekli altyapıyı kurmaya yetkilidir. PTT’nin söz konusu yetkiye ilişkin hak ve yükümlülükleri
Kurum ile imzalanacak görev sözleşmesi ile belirlenir. Bu sözleşme damga vergisi ve harçtan
müstesnadır.
(4) Yetki belgesinin ücreti, kapsamı, süresi ve şekli ile yetki belgesi sahiplerinin sahip
olması gereken mali ve mesleki yeterlik şartları, bu hizmet için kurulması gereken asgari
altyapıya ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
(5) Yetki belgesi, sahipleri dışında kullanılamaz. Ancak, yetki belgesi Kurumun onayı ile
yetki belgesi alma şartlarını haiz olanlara devredilebilir.
(6) Kurum, yetkilendirme taleplerini, gerekli şartların sağlanamaması nedeniyle veya millî
güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçeleri ile reddedebilir.
(7) Yetki belgesi, hizmet sağlayıcısının faaliyetlerinin mevzuata aykırı olması durumunda
Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara göre iptal edilebilir.
(8) Kurum, millî güvenlik, kamu düzeni ve genel sağlık gereklerinden kaynaklanan
sebeplerin tespiti hâlinde, şirketlerin posta sektöründe faaliyete geçmelerini veya posta hizmeti
sağlamalarını engelleyebilir.
(9) Posta sektöründe hizmetin belirlenen ilke ve kurallar dâhilinde verilememesinden
kaynaklanan zarar ve hasarın kimin tarafından ve ne şekilde karşılanacağı hususu yetki belgesinde
ve görev sözleşmesinde belirtilir.
12079
(10) Hizmet sağlayıcılarınca bu Kanun kapsamında Kurumdan alınan yetki belgesi,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu
Taşıma Kanunu, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6102 sayılı Kanun ve ilgili
diğer mevzuat kapsamında alınması gereken yetki belgelerinin alınması zorunluluğunu ortadan
kaldırmaz.
Yetkilendirme ücretinin tahsili
MADDE 10 – (1) Kurum tarafından belirlenen yetkilendirme ücretleri, evrensel posta
hizmeti payı saklı kalmak kaydıyla, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez
muhasebe birimine yatırılır. Zamanında ödenmeyen yetkilendirme ücretleri, Kurumun bildirimi
üzerine, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesince tahsil olunur.
İdari ücretler
MADDE 11 – (1) Kurum; pazar analizi, posta sektörüne ilişkin düzenlemelerin
hazırlanması ve uygulanması, hizmet sağlayıcıların denetlenmesi, piyasanın kontrolü, uluslararası
iş birliği, uyumlaştırma ve standardizasyon çalışmaları ve diğer faaliyetleri ile her türlü idari
giderlerinden kaynaklanan masraflara katkı amacıyla hizmet sağlayıcılarının bir önceki yıl net
satışlarının binde 5’ini geçmemek üzere, uluslararası yükümlülükler de dikkate alınarak hizmet
sağlayıcılarından idari ücret alır. Buna ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
(2) Tespit edilen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen sürede idari ücretlerin hizmet
sağlayıcılar tarafından ödenmemesi hâlinde 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen
usule göre hesaplanan gecikme zammı oranı kadar faiz uygulanır. Hizmet sağlayıcılarından
alınacak idari ücretlerden süresinde ödenmeyenler, Kurumun bildirimi üzerine 6183 sayılı Kanun
hükümleri uyarınca ilgili vergi dairesi tarafından tahsil edilir ve Kuruma gelir kaydedilir.
(3) Kurum, idari maliyeti ve toplanan idari ücreti gösteren yıllık rapor yayımlar.
Hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Hizmet sağlayıcılarının yükümlülükleri şunlardır:
a) Teşkilat birimlerini, mevzuatın öngördüğü defter ve kayıtlarını denetime hazır
bulundurmak, Kurum tarafından talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini
yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi zamanında Kuruma vermek
b) Kişisel veri ve bilgilerin gizliliğinin korunması yükümlülüklerine uymak
c) Yetki belgesine konu her hizmet için ayrı hesap ve kayıt tutmak
ç) Sermaye şirketlerinin ortaklık yapılarında toplamda yüzde 10 veya daha fazla bir
sermaye payı değişimi, halka açık şirketlerde ise doğrudan veya dolaylı yönetim hakimiyeti
değişikliği, birleşmeleri veya herhangi bir tüzel kişinin katılımıyla genişlemesi, kontrolün
değişmesi, satış, devir veya diğer düzenlemeler ile tüzel kişilik yapısında meydana gelen
değişiklikler için Kurum onayı almak
d) Can ve mal güvenliğini tehdit eden veya tehlike arz eden her türlü faaliyetin
oluşumunun engellenmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınan tedbirleri Kuruma bildirmek
e) Bu Kanun hükümleri uyarınca posta sektöründe verimli, istikrarlı ve ekonomik bir
sistem oluşturmak suretiyle posta gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki ve
dağıtımını rekabet ortamına uygun olarak sağlamak
f) Çevreye zarar vermemek için gerekli tedbirleri almak
12080
g) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına öncelik vermek
ğ) Mevzuatın ve Kurul kararlarının gereklerini yerine getirmek
BEŞİNCİ BÖLÜM
Evrensel Posta Hizmeti Esasları
Evrensel posta hizmeti ilkeleri
MADDE 13 – (1) Evrensel posta hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerde
aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
a) Posta hizmetinin etkin, verimli, kaliteli, süratli bir şekilde ve karşılanabilir bir ücretle ülkenin her
yerinde sunulması
b) Bakanlık tarafından istisna tutulan durumlar haricinde, herkesin evrensel posta hizmetlerinden
yararlanmasının sağlanması ve posta hizmetinin haftada beş iş gününden az olmamak kaydıyla verilmesi
c) Posta hizmetine ilişkin uluslararası sözleşmelerde belirtilen boyutlarda ve ağırlığı iki kilograma
kadar olan posta gönderileri ile yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının kabulü, toplanması,
işlenmesi, sevki, dağıtımı ve tesliminin sağlanması
ç) Kayıtlı ve değer konulmuş veya sigortalı gönderilere ilişkin hizmetlerin verilmesi
d) Posta gönderilerinin kaybı, çalınması veya hasarı hâlinde sorumluluk üstlenilmesi
e) Posta hizmetlerinin sunulmasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle herhangi bir ayrım yapılmaması
f) Genel ahlak ve sağlık kurallarına uyulması ve millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil
durum ihtiyaçlarına öncelik verilmesi
g) Olağanüstü hâller haricinde hizmete ara verilmemesi ve hizmetin durdurulmaması
ğ) Sosyal desteğe ihtiyacı olanların evrensel posta hizmetinden yararlanabilmesine yönelik tedbirlerin
alınması
Evrensel posta hizmetinin kapsamı
MADDE 14 – (1) Evrensel posta hizmeti;
a) İki kilograma kadar olan posta gönderilerinin,
b) Yirmi kilograma kadar olan posta koli veya kargolarının,
c) Basılmış kâğıtların,
ç) Görme engellilere özgü yazıların,
kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimini kapsar.
(2) Evrensel posta hizmetinin kapsamı; ülkenin coğrafi, sosyal, kültürel, ekonomik, ticari şartları göz
önünde bulundurularak Kurumun görüşlerini alarak Bakanlıkça yapılacak teklif üzerine Cumhurbaşkanınca
yeniden belirlenebilir. (1)
(3) (Değişik: 22/1/2015-6586/109 md.) Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askerî
öğrencilerin, sözleşmeli erbaş ve erler ile uzman erbaşlar hariç erbaş ve erlerin 100 grama kadar ağırlıktaki
gönderileri, özel hizmet ücretleri hariç, posta ücretinden muaftır.
Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsili
MADDE 15 – (1) Evrensel posta hizmeti gelirleri ve tahsil esasları aşağıda belirtilmiştir:
a) Hizmet sağlayıcılarınca; cari yılda üçer aylık dönemlerde geçici kurumlar vergisi kapsamında
vermiş oldukları beyanname ekinde yer alan ve gelir tablosunun net satışlar kısmında belirtilen tutardan
şirketin posta hizmetlerinden elde ettiği net satış hasılatına isabet eden miktarın yüzde 2’si geçici kurumlar
vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
b) Kurumca, bu Kanun uyarınca posta hizmetlerine ilişkin verilen idari para cezalarının yüzde 20’si
tahsil edildiği ayı takip eden ayın sonuna kadar,
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 87 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca”
ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.
12081
Bakanlığa bildirilir. Bu meblağlar aynı süre içinde, Bakanlığın merkez muhasebe birimi
hesabına aktarılır ve bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
Ayrıca, Kurumca bu Kanun kapsamında yapılan yetkilendirme nedeniyle merkez muhasebe
birimi hesabına yatırılan yetkilendirme ücretinin yüzde 25’i yatırıldığı ayı takip eden ayın sonuna
kadar bütçeye evrensel posta hizmeti gelirleri adı altında gelir olarak kaydedilir.
(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde ödenmeyen tutarlar, Bakanlığın
ilgili vergi dairesine yapacağı başvuru üzerine, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilir. Vergi dairelerince yapılan tahsilatlar ertesi ayın sonuna kadar Bakanlığın merkez
muhasebe birimi hesabına aktarılır. Süresinde ödenmeyen katkı paylarına, 6183 sayılı Kanunun
51 inci maddesine göre gecikme zammı uygulanır.
(3) Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada belirtilen oranları iki katına kadar artırmaya veya
yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranlarına getirmeye yetkilidir. (1)
(4) Evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcılarının evrensel hizmet sağlama
yükümlülükleri nedeniyle ortaya çıkan evrensel posta hizmetinin net maliyeti ile bu kapsamda
yapılacak diğer harcamaları karşılamak için Bakanlık bütçesinde her yıl evrensel posta hizmet
gelirleri tahmini kadar ödenek öngörülür. Evrensel posta hizmetleri için ödenek ihtiyacı bu hizmet
gelirleri tahmininden fazla olması hâlinde yeterli ödenek Bakanlık bütçesinde öngörülür. Bu
amaçla konulan ödenek münhasıran, bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi
için kullanılır.
(5) Evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerin yapılmasına ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırlayacağı yönetmelikle belirlenir.
Evrensel posta hizmetinin net maliyeti ve bildirimi
MADDE 16 – (1) Evrensel posta hizmetinin net maliyeti; evrensel posta hizmet
yükümlüsü ya da sağlayıcısının, hizmetleri evrensel posta hizmeti kapsamında karşılamadığı
zaman ile evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da sağlayıcısı olarak karşıladığı zamanki net
maliyetleri arasındaki fark esas alınarak hesaplanır. Ancak, evrensel posta hizmetinin net
maliyetinin hesaplanmasında, hizmet sağlayıcılarının evrensel posta hizmet yükümlüsü ya da
sağlayıcısı olması dolayısıyla elde edeceği diğer gelirler de göz önüne alınarak değerlendirme
yapılır. Evrensel posta hizmet yükümlülüğünün getirdiği ilave maliyet yükünü ortaya çıkaran bu
hesaplama net maliyetler üzerinden yapılır. Bu amaçla evrensel posta hizmet yükümlüsü tekele
tabi ve tekel dışı gönderiler için ayrı hesap tutmak zorundadır.
(2) Evrensel posta hizmet yükümlüsü veya sağlayıcıları her yılın sonunda evrensel posta
hizmeti kapsamındaki hizmetleri karşılamanın net maliyetini Bakanlığa bildirir.
(3) Bakanlık, net maliyetin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair evrensel posta hizmet
yükümlüsünü ve evrensel posta hizmet sağlayıcısını denetler veya masrafları evrensel posta
hizmeti gelirlerinden karşılanmak üzere bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesini sağlar,
evrensel posta hizmetinin net maliyetini onaylar ve gerçekleşen net maliyeti öder.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 87 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
12082
ALTINCI BÖLÜM
Tarifeler, Kullanıcıların Korunması ve Rekabetin Sağlanması
Tarifeler ve kullanıcıların korunması
MADDE 17 – (1) Tarifelerin uygulanması ve kullanıcıların korunmasına ilişkin usul ve
esaslar şunlardır:
a) Hizmet sağlayıcısı, yetki belgesi çerçevesinde sunmaya yetkili olduğu hizmetler için
tarife hazırlamak, kullanıcılar nezdinde tarifelere ilişkin hususların adil ve şeffaf olmasını
sağlamak zorundadır.
b) Tarifeler, Kurum tarafından belirlenen alt ve üst sınırlar ile posta hizmetlerinin
sunulmasında uygulanacak tarifelere ilişkin ilgili mevzuat ve 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe belirlenir.
c) Tarifelerin, benzer konumdaki kullanıcılar arasında haklı nedenlerin varlığı dışında
ayrım gözetilmeksizin düzenlenmesi, adil ve şeffaf olması, sunulan posta hizmetlerine ilişkin
maliyetleri yansıtması, yıkıcı veya aşırı fiyatları da içerecek şekilde rekabetin engellenmesi,
bozulması veya kısıtlanmasına neden olacak ücretleri ihtiva etmemesi, bir hizmetin maliyetinin
diğer bir hizmetin ücreti yoluyla desteklenmesi veya karşılanmasına yol açacak şekilde
belirlenmemesi esastır.
ç) Tarifelerin, teknolojik gelişmeyi ve yeni teknolojilerin karşılanabilir ücretlerle
kullanılmasına olanak veren yatırımları teşvik edecek nitelikte olması esastır.
d) Kullanıcı menfaatlerinin gözetilmesi ve posta sektöründe rekabetin tesisi amacıyla
Kurum tarafından etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcılarına tarifelerin onaylanması,
düzenlenmesi, izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yükümlülükler getirilebilir.
(2) Millî güvenlik ile kamu düzeni gereklerine ve acil durum ihtiyaçlarına ait
düzenlemeler, ilgili bakanlıkların ihtiyaçları ve görüşleri dikkate alınarak Bakanlığın teklifi ve
Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. (1)
(3) Tarifelerin onaylanması, uygulanması, bildirimi, ilanı, izlenmesi ve denetlenmesi ile
kullanıcıların korunmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
Rekabetin sağlanması
MADDE 18 – (1) Kurum, 4054 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, posta
sektöründe rekabete aykırı davranış ve uygulamaları resen veya şikâyet üzerine incelemeye,
soruşturmaya ve rekabetin tesisine yönelik gerekli gördüğü tedbirleri almaya, görev alanına giren
konularda bilgi ve belgelerin sağlanmasını talep etmeye yetkilidir.
(2) Rekabet Kurulu, posta sektörüne ilişkin olarak yapacağı inceleme ve tetkiklerde,
birleşme ve devralmalara ilişkin olarak vereceği kararlar da dâhil olmak üzere posta sektörüne
ilişkin olarak vereceği kararlarda, Kurumun görüşünü ve Kurumun yapmış olduğu düzenleyici
işlemleri dikkate alır.
YEDİNCİ BÖLÜM
İdari Yaptırımlar ve Dava Hakkı
İdari yaptırımlar
MADDE 19 – (1) Kurum; mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırılık hâlinde hizmet
sağlayıcılarına bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3’üne kadar idari para cezası
uygulamaya, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi ve
kanunlarla getirilen hükümlerin uygulanması amacıyla gerekli tedbirleri almaya, üç aydan az
olmamak üzere altı aya kadar posta hizmeti faaliyetini durdurmaya veya yetkilendirmeyi iptal
etmeye yetkilidir.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 87 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
12083
(2) Kurum, mevzuata ve yetkilendirme şartlarına aykırı davranan hizmet sağlayıcısının
faaliyete yeni başlamış olması hâlinde bin liradan bir milyon liraya kadar idari para cezası ile bu
Kanunda belirtilen diğer idari yaptırımları uygulamaya yetkilidir.
(3) Kabulü yasak olan maddeleri postayla gönderenler ile 7 nci madde hükümlerine aykırı
hareket edenlere gönderi ücretinin beş yüz katı tutarında idari para cezası uygulanır.
(4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 124 üncü ve 132 nci maddeleri
kapsamına giren suçların hizmet sağlayıcılarının çalışanlarınca işlenmesi hâlinde verilecek cezalar
iki katına kadar artırılır.
(5) Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenlerin tesisleri Kurumun talebi üzerine o
yer mülki amirince kapatılarak faaliyetlerine son verilir.
(6) Yetki belgesi almaksızın posta hizmeti verenler hakkında bin günden on bin güne
kadar adli para cezasına hükmolunur.
(7) Kurum tarafından yetki belgesi iptal edilen hizmet sağlayıcıları ve bu hizmet
sağlayıcılarının hisselerinin en az yüzde 20’sine sahip ortakları ile tüzel kişiliği idareye yetkili
kişilere ve bunlar tarafından kurulmuş şirketlere iptal sebepleri göz önünde bulundurularak üç yıla
kadar yeniden yetki belgesi verilmez.
(8) Kurum tarafından verilen idari para cezaları hiçbir şekilde cezayı ödeyen hizmet
sağlayıcısı tarafından hazırlanacak tarifelerde maliyet unsuru olarak yer alamaz.
(9) Kurum tarafından verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
Kuruma ödenir. Bu süre içinde ödenmeyen idari para cezaları, Kurumun bildirimi üzerine ilgili
vergi dairesince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Tahsil edilen idari para
cezalarının yüzde 20’si, 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca bütçeye evrensel
posta hizmeti gelirleri adı altında gelir kaydedildikten sonra, kalan kısmın yüzde 50’si Kurum
hesaplarına aktarılır, yüzde 50’si ise genel bütçeye gelir kaydedilir.
(10) Bu maddenin uygulanmasına ve bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerin hizmet
sağlayıcıları tarafından yerine getirilmemesi hâlinde uygulanacak idari para cezalarına ve diğer
idari tedbirlere ilişkin hususlar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Dava hakkı
MADDE 20 – (1) Kurumun her türlü idari karar, eylem ve işlemleri ile idari yaptırım
kararlarına karşı yetkili idare mahkemesinde dava açılabilir. Kurum kararlarına karşı açılan her
türlü dava öncelikli işlerden sayılır.
(2) Kurum tarafından açılacak davalarda teminat aranmaz.
İKİNCİ KISIM
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Faaliyet Konuları ve Nitelikleri
Kuruluş
MADDE 21 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
12084
(3) PTT, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre
Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü
alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak
tescil ve ilan ile faaliyete geçer. Esas sözleşmede yapılacak değişikliklerde Kalkınma
Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü aranır. 6102
sayılı Kanunun ayni ve nakdî sermayesinin vaz’ına müteallik hükümleri ile 414 üncü madde
hükmü PTT hakkında uygulanmaz.
(4) 16/7/1965 tarihli ve 697 sayılı Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Olağanüstü
Hallerde ve Savaşta Ne Suretle Yürütüleceğine Dair Kanun ile millî güvenlik ve kamu düzeni
gerekleri ve sıkıyönetim ve seferberlik hâllerinde posta hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin özel
kanunların hükümleri saklıdır.
(5) (Ek: 10/9/2014-6552/139 md.) T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
işyerleri hakkında; 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesi ve
26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi hükümleri
uygulanmaz.
(6) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/117 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/109 md.) Yapım
ihaleleri hariç 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı
Taşıt Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile 9/11/1983 tarihli ve 2946
sayılı Kamu Konutları Kanunu hükümleri PTT ve iştirakleri hakkında uygulanmaz.
(7) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/117 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/109 md.) Kamu
kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümleri PTT ve iştirakleri
tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.
Faaliyet konuları ve nitelikleri
MADDE 22 – (1) PTT; yurt içinde ve yurt dışında her türlü taşımacılık hizmetlerini de
içerecek şekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri, pul basımı ve satımı, denetlemeye ilişkin
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi
olmaksızın, anılan Kanun kapsamında belirtilen faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla
yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti, parasal posta hizmeti, ödeme
hizmeti sunma, adres bilgi kayıt sistemi ve elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı, elektronik
ortam dâhil her türlü tebligat ve telgraf hizmetine ilişkin faaliyetler, 20/6/1984 tarihli ve 3028
sayılı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin Tasdikinin
Uygun Olduğu Hakkında Kanunla uygun bulunan Sözleşme uyarınca yetkili birimler tarafından
onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin korunması kaydıyla, elektronik ortamda
ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri ile esas sözleşmesinde belirlenen diğer faaliyetleri
yürütür.(1)
–––––––––––––––––
(1) 28/2/2018 tarihli ve 7101 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle bu fıkraya “ilişkin faaliyetler” ibaresinden
sonra gelmek üzere “, 20/6/1984 tarihli ve 3028 sayılı Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin
Kaldırılması Sözleşmesinin Tasdikinin Uygun Olduğu Hakkında Kanunla uygun bulunan Sözleşme
uyarınca yetkili birimler tarafından onay şerhi (apostille) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin korunması
kaydıyla, elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri” ibaresi eklenmiş olup, aynı
Kanunun 66 ncı maddesi ile bu değişikliğin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına
alınmıştır.
12085-12087
(2) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
(3) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
(4) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
(5) (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilatlanma
Teşkilat
MADDE 23 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Genel Kurul
MADDE 24 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Yönetim Kurulu
MADDE 25 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Genel Müdürlük
MADDE 26 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personel Statüsü
Sözleşmeli personel
MADDE 27 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücretler, Sorumluluk ve Uygulama Alanı
Ücretler
MADDE 28 – (1) PTT’nin faaliyetlerine ilişkin ücretlerin tam ve peşin olarak alınması
esastır. Ancak, Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde farklı ödeme esasları belirleyebilir.
Sorumluluk, başvuru hakkı ve zamanaşımı
MADDE 29 – (1) Hizmet akdiyle görev yapan işçiler hariç diğer PTT çalışanları ve
acenteleri, PTT’nin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına
karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde
işledikleri suçlar ve ifa ettikleri görevlerinden doğan suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi
cezalandırılır.
(2) PTT hizmetleri ile ilgili olarak herhangi bir talepte bulunmak ve PTT’nin sorumlu
olduğu hâllerde dava etme hakkı o hizmetten yararlanana aittir.
(3) PTT hizmetleri ile ilgili olarak talepte bulunma ve dava açma hakkı faaliyet konusu
işlemin tesisi tarihinden itibaren bir yılın sonunda zamanaşımına uğrar. Bu süre, PTT’ye başvuru
ile kesilir ve yapılan inceleme ve araştırmaların sonucunun ilgililere bildirildiği tarihte kesildiği
yerden yeniden başlar. Bu süre yeni bir başvuru ile tekrar kesilmez.
12086-12088
(4) PTT anlaşmazlık konusu olmayan posta hizmetine ait evrakı iki yıl saklamak
zorundadır. Ancak mahkemeye, icra dairesine ve kanunla yetkili kılınmış mercilere
başvurulduğunun tebliğ edilmesi hâlinde, anlaşmazlık konusu evrak ihtilaf sonuçlanıncaya kadar
saklanır.
(5) Mahkemeye, icraya ve kanunla yetkili kılınmış mercilere başvurulması hâlinde
zamanaşımı süresi hariç genel hükümler uygulanır.
Uygulama alanı
MADDE 30 – (1) Uluslararası anlaşmalarda aksine bir hüküm bulunmadıkça bu Kanun
hükümleri uluslararası posta işlerinde de uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Değiştirilen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
MADDE 31 – (1) 2/3/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
Diğer mevzuatta 5584 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
(2) (5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun
Kuruluşuna İlişkin Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
b) Eki (I) sayılı cetvele, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek eklenmiştir.(1)
(3) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye ekli listenin “B – Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)” bölümünde yer alan “Türkiye
Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)” ibaresi listeden çıkarılmıştır. Diğer
mevzuatta mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar PTT’ye
yapılmış sayılır.
(4) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili olup yerine
işlenmiştir.)
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yönetmelikler
GEÇİCİ MADDE 1 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Posta hizmetlerini temsil eden Kurul üyesinin atanması
GEÇİCİ MADDE 2 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Görev sözleşmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
Devir
GEÇİCİ MADDE 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/87 md.)
_____________
(1) Bu bentte yer alan kadrolar için 23/5/2013 tarihli ve 28655 sayılı Resmi Gazeteye bakınız.
12089
Mevcut personel
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan;
a) 657 sayılı Kanuna tabi memurların,
b) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele
tabi kadrolu personelin,
c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli
personelin,
ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin,
mevcut statüleri ile PTT’de istihdamlarına devam olunur.
(2) Birinci fıkrada belirtilen personelin; avukatlık vekâlet ücreti dâhil özlük ve mali
hakları aynen korunur.
Personel statüsü değişikliği
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışan ve
mevcut statülerinde PTT’de istihdamına devam olunan personel ile işçi statüsünde istihdam edilen
personelden isteyenler Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde bu Kanunda
tanımlanan sözleşmeli personel statüsüne geçirilebilir, geçmek istemeyenler ile geçmesi uygun
görülmeyenlerin tabi olduğu mevzuatına göre istihdamına devam olunur.
(2) Geçici 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında çalışmakta
iken birinci fıkra kapsamında sözleşmeli personel statüsüne geçirilenlerden;
a) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 8/6/1949 tarihli ve
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulananların sözleşmeli
olarak atandıkları tarihten başlayarak otuz gün içinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı olma talebinde bulunmamaları hâlinde, emekli
kesenekleri kendilerince, kurum karşılıkları PTT tarafından karşılanmak suretiyle 5434 sayılı
Kanun ile ilgileri devam ettirilir. Bu şekilde 5434 sayılı Kanunla ilgileri devam ettirilenlerin
emeklilik hak ve yükümlülüklerinin tespitinde, önceden emeklilik hak ve yükümlülüklerine esas
alınmakta olan kadro, görev veya pozisyonları aynı şekilde dikkate alınmaya devam olunur.
Ayrıca, bu şekilde ilgi devamında geçen süreleri kıdem aylıklarının hesabında dikkate alınır ve
bunların emeklilik keseneğine esas aylık kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri de genel
hükümler çerçevesinde yükseltilmeye ve ilerletilmeye devam olunur. 5510 sayılı Kanunun geçici
4 üncü maddesi gereğince 5434 sayılı Kanuna göre emekli keseneği ve kurum karşılığı
ödenenlerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı
olma talebinde bulunanların sigorta primleri ile sosyal güvenliğe ilişkin diğer hak ve
yükümlülükleri ise 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre belirlenir ve geçici 5 inci
maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında geçmiş hizmet süreleri, iş sonu
tazminatına hak kazanmada ve hesabında dikkate alınır.
12090
b) 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayan ve aynı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmak suretiyle sigorta
primine esas kazançları aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenenler ise taleplerine
bakılmaksızın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
sigortalı sayılır.
(3) İşçi statüsünde istihdam edilmekte iken bu madde kapsamında sözleşmeli personel
statüsüne geçirilenlerin İş Kanununa tabi olar

Bu makaleyi yararlı buldunuz mu?